ereyon
Kategoriler

Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima

Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima

Marka: Baymak
Model Numarası : ELITE 18
100 TL Chip-Para Ürün Tükendi
Ürün Hakkında

“A” S ı n ı f E n e r j i Ve r i m l i l i ğ i

Ye n i Ta s a r ı m E s t e t i k Ö n P a n e l

I o n i z e r Te k n o l o j i s i

G ü m ü ş İ o n F i l t r e

D i j i t a l E k r a n

H i s s e t m e F o n k s i y o n u

 

Enerji Sınıfı    A
Elektrik Değerleri V/Faz/Hz  220 / 1 / 50 
So¤utma Kapasitesi (Btu/h)  18.000
So¤utma Elektrik Tüketimi (KW/h) 1.65
Çalıflma Ak›m› (A)   8.60
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)  19.800
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)  1,80
Çalıflma Ak›m› (A)   9,10
Hava Debisi (m3/h)   850

Nem Alma Kapasitesi (Lt/h)  1,9
‹ç Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)  46
D›fl Ünite Max. Ses Seviyesi (dB) 56
‹ç Ünite Boyutlar› (mm)   205 x 1095 x 312
Dıfl Ünite Boyutlar› (mm)  300 x 800 x 590
‹ç Ünite Ağırlığı (kg)  15

D›fl Ünite Ağırlığı (kg)  43
Bak›r Boru Ölçüleri (inc)  1/4 - 1/2

 

Ionizer Teknolojisi

Ionizer; ortama negatif iyon yayarak,

mekandaki pozitif yüklü bakterilerin, bütün

virüs çeflitlerinin, sigara ve di¤er tüm

rahats›z edici kokular›n yok edilmesini

sa¤lar. Do¤ada negatif iyon

yo¤unlu¤undan kaynaklanan ferah ve

taze havay› evinizde hissettirir.

 

Hissetme Fonksiyonu

Hissetme fonksiyonu aktif iken uzaktan

kumandan›n LCD ekran› oda s›cakl›¤›n› gösterir,

iptal edildi¤inde ise set edilmifl s›cakl›¤› gösterir.

Bu fonksiyon aktif iken ortam s›cakl›¤›, uzaktan

kumandan›z›n üzerinde bulunan s›cakl›k sensörü

sayesinde tespit edilir ve set etmifl oldu¤unuz

s›cakl›k de¤erine ulaflmak için kliman›z, uzaktan

kumandan›z›n s›cakl›k sensöründen okudu¤u

s›cakl›k de¤erlerini baz al›r.

Rotary Kompresör ile Sessiz Çal›flma

Baymak Elite klimalarda dünyaca ünlü

Japon firmalar›n kompresörleri

kullan›lmaktad›r. Rotary tip son teknoloji

ürünü kompresörler sessiz çal›flma

özelli¤ine sahiptir.

Uyku Modu

Uyku s›ras›nda konforlu bir ortam ve enerji

tasarrufu sa¤lamak için kullan›lan komuttur.

Klima bu konuma ayarland›¤›nda 7 saat içinde

her 1 saatte s›cakl›¤› 1 °C artt›rarak veya

azaltarak s›cakl›¤› uygun uyku konumuna

getirir. 7 saat sonra klimay› durdurarak

bekleme konumuna geçer.

3’lü Filtreleme Sistemi

Baymak’›n 3’lü filtreleme sistemi sayesinde

sigara duman›, ortamdaki partiküller,

istenmeyen kokular yok edilerek konforlu

bir ortam sa¤lan›r. Ayn› zamanda Baymak

Elite klimalar gümüfl ion filtre sayesinde

bakteri, mantar gibi mikroplar›n üremesini

de önleyerek tüm aile için temiz ve sa¤l›kl›

bir hava sa¤lar.

Otomatik Çal›flt›rma Modu

Klima bu konumda ayarlanm›fl oldu¤u

s›cakl›¤a göre çal›fl›r. Ortam›n

s›cakl›¤›n› istenilen dereceye getirmek

için ›s›tma, fan, so¤utma veya nem

alma konumlar›n› kendisi otomatik

olarak ayarlar.

Fan Kontrolü

Ortam s›cakl›¤›n›n çok yüksek veya

düflük olmad›¤› (18-23 °C) durumlarda

kliman›z› fan konumunda çal›flt›rarak

hem ortam istenilen konfora ulafl›r,

hem de %90 ‘a yak›n enerji tasarrufu

sa¤lan›r.

Süper Sessiz Çal›flma

Baymak Elite klimalar›n iç ünitesinde

bulunan ses azalt›c› sistem sayesinde

kliman›n iç ünite ses seviyesi minimum

de¤erlere kadar düflürülebilmektedir.

S›cakl›k Alg›layabilen

LCD Uzaktan Kumanda

Ortam s›cakl›¤›n› alg›layabilen

kumandan›z›n genifl LCD ekran›, rahat

ve kullan›fll› tufllar›yla size tam bir

konfor sa¤lar. Karanl›kta kullan›m için

fosforlu tufllara sahip uzaktan

kumandan›z üzerinde bakteri

biriktirmeyen özel kaplamaya sahiptir.

Nem Alma Özelli¤i

Baymak Elite klimalardaki özel mikro

ifllemci sayesinde ortam s›cakl›¤›nda

de¤iflme olmadan ortam›n nemi

azalt›l›r. Ortam nemi al›narak sa¤l›kl›

ve kaliteli ortam havas› elde edilmifl

olur. 18 ve 24 CHS modelleri için nem

seviyesi %60-%30 aras›nda

ayarlanabilir.

Evaparatör Temizleme Fonksiyonu

Evaparatör üzerindeki birikmifl tozlar›

temizlemek ve evaparatör içinde kalan

suyu kurtmak amac›yla 09 ve 12 CHS

modellerinde evaparatör temizleme

fonksiyonu bulunmaktad›r.

3 Dakika Güvenlik Korumas›

Baymak klimalarda elektrik ve çal›flt›rma

hatalar›na karfl› 3 dk.’l›k güvenlik

korumas› bulunmaktad›r.

Bu sayede klimaya çal›flt›rma komutunu

verdikten sonra 3 dk. içinde kontrollerini

yaparak 3 dk. sonra çal›flmaya bafllar.

Garanti

İç Ünite;3 Yıl

Dış Ünite;5 Yıl

Ürün Özellikleri
Isıtma & Soğutma
BTU 18000
Teknik Özellikler
Inverter Var
Ionizer Var
Genel Özellikler
Kullanım Tipi Duvar Tipi
Enerji Özellikleri
Enerji Sınıfı A
Yorum ve Puanlar

Yorum yapabilmeniz için üye iseniz giriş yapınızı değilseniz lütfen üye olunuz

Giriş Yap Üye Ol

Ürünün Puanı :
Yorum Gönder
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
3+6 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
3+6 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2+3 397,40 TL 1.987,01 TL
3+3 331,17 TL 1.987,01 TL
6+3 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2 993,51 TL 1.987,01 TL
3 662,34 TL 1.987,01 TL
4 496,75 TL 1.987,01 TL
5 397,40 TL 1.987,01 TL
6 331,17 TL 1.987,01 TL
7 283,86 TL 1.987,01 TL
8 248,38 TL 1.987,01 TL
9 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
3 662,34 TL 1.987,01 TL
6 331,17 TL 1.987,01 TL
9 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
6 331,17 TL 1.987,01 TL
9 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2+4 331,17 TL 1.987,01 TL
3+4 283,86 TL 1.987,01 TL
4+4 248,38 TL 1.987,01 TL
5+4 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2+3 397,40 TL 1.987,01 TL
3+3 331,17 TL 1.987,01 TL
4+3 283,86 TL 1.987,01 TL
5+3 248,38 TL 1.987,01 TL
6+3 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2 993,51 TL 1.987,01 TL
3 662,34 TL 1.987,01 TL
4 496,75 TL 1.987,01 TL
5 405,51 TL 2.027,56 TL
6 339,66 TL 2.037,96 TL
7 295,69 TL 2.069,80 TL
8 261,45 TL 2.091,59 TL
9 233,63 TL 2.102,66 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
2 993,51 TL 1.987,01 TL
3 662,34 TL 1.987,01 TL
4 496,75 TL 1.987,01 TL
5 397,40 TL 1.987,01 TL
6 331,17 TL 1.987,01 TL
9 220,78 TL 1.987,01 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.987,01 TL 1.987,01 TL
'Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima' için faydalanabileceğiniz kampanyalar.
Paypal'a özel 15 tl indirim
50 tl ve üzeri alışerişlerde Paypal'a özel 15 tl indirim !
Havale ve Tek Çekim İndirimi
Havale ve kredi kartı tek çekim siparişlerde %3 indirim.